تازه از تنور درآمده به پاس
مهر یارانم که جشنی در نت برگذار کردند
وسوالاتی داشتند
بدون ویرایش