قندیل ِ بسته به ایوان......آونگ ِ ساعت ِ ما بود
...............آن فصل نمای ِ زمستان
یک مال رو
........معبر ز برف